Xét tặng Nhà giáo nhân dân đối với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông…

Lượt xem:


1. Đối với cá nhân:
–         Bước 1: khi muốn đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân (NGND) phải đọc và nghiên cứu kỹ các tiêu chuẩn được quy định tại Thông tư số 22/2008/TT-BGD&ĐT ngày 23 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài các biểu mẫu đã được quy định tại Thông tư trên, các cá nhân phải nộp 02 Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã được các cấp công nhận, photo các giấy chứng nhận hoặc Quyết định công nhận các danh hiệu đạt được để chứng minh đã đủ điều kiện xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT.
–         Bước 2: Tất cả các giấy tờ trên lập thành 02 bộ hồ sơ gửi về Hội đồng cấp cơ sở (trường) để tiến hành xét tặng.
–         Bước 3: Khi các cá nhân đã đủ điều kiện xét tặng, Hội đồng cơ sở (trường) hoàn tất thủ tục hồ sơ gửi lên Hội đồng cấp huyện đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý hoặc do UBND huyện quản lý; gửi trực tiếp lên Hội đồng cấp tỉnh đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc do UBND tỉnh quản lý.
–         Bước 4: Hội đồng cấp huyện tiến hành các thủ tục xét tặng theo đúng trình tự đã được quy định tại Thông tư 22/2008/TT-BGD&ĐT, các cá nhân đủ điều kiện thì hoàn tất hồ sơ gửi lên Hội đồng cấp tỉnh.
2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
–         Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của các Hội đồng cấp cơ sở gửi lên
–         Bước 2: Kiểm tra hồ sơ, tiến hành các thủ tục xét tặng theo đúng trình tự đã được quy định tại Thông tư 22/2008/TT-BGD&ĐT, các cá nhân đủ điều kiện thì hoàn tất hồ sơ gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Quy trình xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân:
a)     Đối với Thường trực Hội đồng thi đua
–         Bước 1: Thường trực Hội đồng thi đua thông báo đến các cá nhân có đủ điều kiện làm hồ sơ nộp về thường trực thi đua theo qui định.
–         Bước 2: Thường trực Hội đồng thi đua (trường) trực tiếp kiểm tra hồ sơ, nếu xét thấy đủ điều kiện thì tham mưu thành lập Hội đồng xét duyệt cấp cơ sở.
b)     Hội đồng cấp cơ sở:
–         Bước 1: Họp toàn thể cán bộ, giáo viên trong đơn vị nghiên cứu quy định hướng dẫn xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT, trên cơ sở đã nắm vững các tiêu chuẩn tổ chức cho cán bộ, giáo viên tự giới thiệu và giới thiệu công khai những người có đủ tiêu chuẩn và toàn thể cán bộ giáo viên trao đổi thành tích, công lao từng người, so sánh và bỏ phiếu tín nhiệm. Các nhà giáo được Hội đồng cấp cơ sở đưa vào danh sách phải đạt từ 60% số phiếu tín nhiệm của cán bộ, giáo viên trở lên.
–         Bước 2: Hội đồng cơ sở họp và bỏ phiếu sơ duyệt
–         Bước 3: Công bố kết quả sơ duyệt và tổ chức thăm dò dư luận (thăm dò dư luận bằng văn bản)
–         Bước 4: Hội đồng cơ sở bỏ phiếu tán thành: các nhà giáo có số phiếu đạt từ 2/3 tổng số thành viên Hội đồng cấp cơ sở (theo Quyết định thành lập Hội đồng) trở lên được hoàn chỉnh hồ sơ và đưa vào danh sách đề nghị lên Hội đồng cấp trên.
c)     Hội đồng cấp huyện:
–         Bước 1:Tiếp nhận các hồ sơ của cơ sở gửi lên
–         Bước 2: Trực tiếp kiểm tra và xử lý hồ sơ, nếu xét thấy đủ điều kiện thì tham mưu UBND huyện, thành phố thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT
–         Bước 3: Lập danh sách và hồ sơ
o       Trên cơ sở danh sách đề nghị của Hội đồng cấp dưới, kiểm tra và lập danh sách những người có đủ 60% số phiếu tín nhiệm của cán bộ giáo viên và có số phiếu tán thành đạt từ 2/3 tổng số thành viên Hội đồng trở lên của mỗi cấp.
o       Lập hồ sơ gửi tới mỗi thành viên của Hội đồng để nghiên cứu trước.
–         Bước 4: Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để họp Hội đồng bỏ phiếu sơ duyệt
–         Bước 5: Công bố kết quả sơ duyệt và tổ chức lấy ý kiến thăm dò với các Hội đồng cấp cơ sở bằng công văn thông báo lấy ý kiến.
–         Bước 6: Tham mưu cho UBND huyện, thành phố thời gian, địa điểm họp Hội đồng để bỏ phiếu tán thành: các nhà giáo có số phiếu đạt từ 2/3 tổng số thành viên Hội đồng (theo Quyết định thành lập) trở lên mới đưa vào danh sách. Hoàn chỉnh hồ sơ cá nhân, hồ sơ Hội đồng đề nghị lên Hội đồng cấp trên.
d)     Hội đồng cấp tỉnh:
–         Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của các Hội đồng cấp dưới gửi lên
–         Bước 2: Bộ phận thư ký Hội đồng kiểm tra hồ sơ, rà soát, đối chiếu với các tiêu chuẩn quy định. Nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu thì làm tóm tắt thành tích, tập hợp thông tin và làm Tờ trình đề nghị UBND tỉnh ra Quyết định thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT.
–         Bước 3: khi có Quyết định thành lập Hội đồng, lập hồ sơ gửi tới các thành viên trong hội đồng để nghiên cứu trước.
–         Bước 4: Tham mưu bố trí lịch và chuẩn bị đầy đủ các nội dung, điều kiện để họp Hội đồng bỏ phiếu sơ duyệt
–         Bước 5: Kiểm phiếu và công bố kết quả sơ duyệt. Làm công văn thông báo lấy ý kiến thăm dò với các Phòng Giáo dục và Đào tạo.
–         Bước 6: Tham mưu bố trí lịch và chuẩn bị đầy đủ các nội dung, điều kiện để họp Hội đồng bỏ phiếu tán thành.
–         Bước 7: Hoàn thành các thủ tục và hồ sơ trình lên Hội đồng cấp trên.

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc qua đường công văn.

Thành phần hồ sơ

a)     Thành phần hồ sơ, bao gồm:(file đính kèm)
–         Hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân:
o       Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân có dán ảnh 3 x 4;
o       Bản khai sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, giáo trình, công trình nghiên cứu khoa học đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân;
o       Tóm tắt nội dung sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới, công trình nghiên cứu khoa học từ sau năm được phong tặng Nhà giáo ưu tú.
–         Hồ sơ của Hội đồng cấp dưới đề nghị lên Hội đồng cấp trên:
o       Tờ trình đề nghị phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân;
o       Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân;
o       Biên bản kiểm phiếu bầu Nhà giáo nhân dân;
o               Báo cáo quá trình tổ chức xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân;
o       Tóm tắt hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân;
b)     Số lượng hồ sơ:
–         Hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân: 02 bộ.
–         Hồ sơ của Hội đồng cấp dưới đề nghị lên Hội đồng cấp trên: 02 bộ.

Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Tải về

–         Các trường thuộc giáo dục mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường bổ túc văn hoá, trung tâm dạy nghề thuộc huyện (quận, thị xã), gửi hồ sơ lên Hội đồng cấp huyện trước ngày 05/4 của năm xét tặng.
–         Hội đồng cấp tỉnh nộp hồ sơ lên Hội đồng cấp Bộ trước ngày 05/6 của năm xét tặng (nếu vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ thì lùi lại không quá 2 ngày)