Tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú

Lượt xem:


1. Đối với cá nhân: Các cá nhân có nhu cầu vào học các trường phổ thông dân tộc nội trú (trường PTDTNT) nộp đơn xin xét tuyển về UBND xã nơi cư trú để UBND xã xét duyệt và ký xác nhận vào đơn xin.
2. Đối với trường PTDTNT:
Trường PTDTNT huyện:
–         Sau khi có chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao, trường PTDTNT huyện thống kê số học sinh sẽ tốt nghiệp trung học cơ sở của năm đó (gọi là học sinh tốt nghiệp ra trường) và số học sinh bỏ học của trường; so sánh với tổng chỉ tiêu được giao, trường sẽ tham mưu cho UBND huyện phân bổ chỉ tiêu tuyển mới và tuyển bổ sung về các xã;
–         Căn cứ vào chỉ tiêu được giao, các trường tiểu học thông báo cho học sinh và gia đình học sinh biết để làm đơn xin xét tuyển vào trường PTDTNT huyện;
–         Căn cứ vào chỉ tiêu được giao và các tiêu chí về học tập, hạnh kiểm, lý lịch học sinh, … UBND xã xét tuyển đúng chỉ tiêu được phân bổ (có Hội đồng tuyển sinh của huyện dự);
–         Trung tuần tháng 7 hằng năm, việc tuyển sinh tại các xã phải hoàn tất. Trường PTDTNT tham mưu cho UBND huyện họp xét tuyển vào trường PTDTNT huyện. Thông qua xét tuyển tại huyện, trường lập danh sách tuyển mới và tuyển bổ sung (đảm bảo đúng chỉ tiêu được giao) gửi về Sở Giáo dục để được chuẩn y danh sách tuyển sinh.
–         Đầu tháng 8 hằng năm, các trường PTDTNT gửi hồ sơ tuyển sinh về Sở Giáo dục và Đào tạo, để Sở ra văn bản chuẩn y kết quả tuyển sinh và ký duyệt danh sách tuyển sinh gửi về các trường PTDTNT.
Trường PTDTNT tỉnh:
–         Giữa tháng 7 hằng năm, sau khi có chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao, trường PTDTNT tỉnh thống kê số học sinh sẽ tốt nghiệp trung học phổ thông của năm đó (gọi là học sinh tốt nghiệp ra trường) và số học sinh bỏ học của trường; so sánh với tổng chỉ tiêu được giao, trường sẽ làm tờ trình (kế hoạch tuyển sinh) gửi Sở Giáo dục và Đào tạo để được phê duyệt trước khi tuyển sinh.
–         Trường PTDTNT tỉnh phát hành giấy mời UBND huyện và các thành viên có liên quan họp xét tuyển sinh; thông báo cho các trường PTDTNT huyện về chỉ tiêu tuyển sinh tại trường và các tiêu chí cần thiết cho tuyển sinh (đã được Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép). Các trường PTDTNT huyện chuẩn bị tốt hồ sơ cần thiết để Hội đồng tuyển sinh trường PTDTNT tỉnh làm việc.
–         Trường PTDTNT tỉnh tiến hành tuyển sinh tại các huyện (thành phần theo Quyết định), có mời đủ các thành phần chức năng liên quan của huyện dự; đầu tháng 8 hằng năm, việc tuyển sinh tại các huyện phải hoàn tất (trước thời gian thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh là 20 ngày), trường PTDTNT tỉnh lập danh sách tuyển sinh và hồ sơ tuyển sinh gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo để được phê duyệt và chuẩn y danh sách tuyển sinh.
–         Đầu tháng 8 hằng năm, trường PTDTNT tỉnh gửi hồ sơ tuyển sinh về Sở Giáo dục và Đào tạo; sau khi tiếp nhận hồ sơ xét tuyển vào các trường PT DTNT, bộ phận chuyên môn xem xét lại qui trình tuyển sinh (đúng theo qui định, thể hiện qua biên bản tuyển sinh) và đúng đối tượng (theo điều kiện xét tuyển của nhà trường), tham mưu ra văn bản chuẩn y kết quả tuyển sinh và ký duyệt danh sách tuyển sinh gửi về trường.
–         Ngày 15 tháng 8 hằng năm, văn bản chuẩn y tuyển sinh phải có tại trường PTDTNT, căn cứ vào kết quả phê duyệt của Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường PTDTNT thông báo và tập hợp học sinh để kịp khai giảng năm học mới.
3. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo:
–         Giữa tháng 7 hằng năm, căn cứ vào chỉ tiêu được giao và đề nghị của trường PTDTNT tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ chuẩn y kế hoạch tuyển sinh và ra Quyết định thành lập Hội đồng (Ban) tuyển sinh của trường THPT DTNT tỉnh.
–         Đầu tháng 8 hằng năm, sau khi tiếp nhận hồ sơ xét tuyển vào các trường PT DTNT, bộ phận chuyên môn xem xét lại qui trình tuyển sinh (đúng theo qui định, thể hiện qua biên bản tuyển sinh) và đúng đối tượng (theo điều kiện xét tuyển của nhà trường), tham mưu ra văn bản chuẩn y kết quả tuyển sinh và ký duyệt danh sách tuyển sinh gửi về các trường PTDTNT.

–         Đối với trường PTDTNT tỉnh: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định thành lập Hội đồng (Ban) tuyển sinh.
–         Đối với trường PTDTNT huyện:
Hiệu trưởng nhà trường ra Quyết định thành lập Hội đồng (Ban) tuyển sinh.
o       Hiệu trưởng các trường phát hành giấy mời các thành viên (khách mời) có liên quan đến tuyển sinh tại các địa phương tham gia họp xét tuyển sinh cho đơn vị mình.
o       Hiệu trưởng.
o       Các phó Hiệu trưởng
o       Các tổ trưởng.
Ngoài các thành viên chính thức trong Hội đồng tuyển sinh, còn có cấp Ủy Đảng, Chính quyền địa phương dự theo giấy mời của Hiệu trưởng gồm: Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện các cơ quan: Ban Tổ chức huyện uỷ; Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục-Đào tạo; Công an huyện.
Sau khi thực hiện xong việc tuyển sinh tại địa phương, các trường PTDTNT nộp hồ sơ về Sở Giáo dục – Đào tạo để được phê duyệt chuẩn y danh sách tuyển sinh.

Thành phần hồ sơ

Trường PTDTNT huyện:
–         Tờ trình về chỉ tiêu và kế hoạch tuyển sinh
–         Quyết định thành lập Hội đồng (Ban) tuyển sinh.
–         Biên bản xét tuyển sinh tại huyện (có đủ chữ ký của các thành viên tham dự).
–         Tờ trình xin phê duyệt và chuẩn y danh sách tuyển sinh.
–         Danh sách tuyển sinh 3 bộ .
Trường PTDTNT tỉnh:
–         Tờ trình về chỉ tiêu và kế hoạch tuyển sinh
–         Quyết định thành lập Hội đồng (Ban) tuyển sinh.
–         Biên bản xét tuyển sinh tại các huyện (có đủ chữ ký của các thành viên tham dự) và danh sách tuyển sinh do các trường PTDTNT huyện lập.
–         Tờ trình xin phê duyệt và chuẩn y danh sách tuyển sinh.
–         Danh sách tuyển sinh do trường PT DTNT tỉnh lập 3 bộ.

Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

15 ngày tính từ ngày nhận hồ sơ.