Thủ tục giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh

Lượt xem:


Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án giải thể  trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh.

Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo gửi hồ sơ giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên đến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan lấy ý kiến bằng văn bản và đề nghị Sở Nội vụ tổ chức thẩm định.

Bước 3: Trong vòng 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ tổ chức thẩm định, chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra.

Bước 4: Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh.

Trực tiếp tại cơ quan hành chính.

Thành phần hồ sơ

– Phương án giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên

– Công văn đề nghị Sở Nội vụ tổ chức thẩm định phương án giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên.

Số bộ hồ sơ
01 (bộ)
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

30 ngày làm việc.

-Vi phạm, nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trung tâm;

– Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;

– Mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên.