Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với trường THPT chuyên

Lượt xem:


Bước 1: Trường trung học phổ thông chuyên có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động giáo dục theo quy định gửi Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Tổ chức- cán bộ).

+ Nếu hồ sơ đã đầy đủ, cán bộ phòng Tổ chức – cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.

+ Hồ sơ chưa đạt yêu cầu sẽ được hướng dẫn bổ sung.

Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét điều kiện cho phép hoạt động giáo dục của trường chuyên theo quy định tại khoản 2, Điều 8 Thông tư  số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/2 /2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho phép nhà trường tổ chức hoạt động giáo dục. Trường hợp chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục, cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục có văn bản thông báo cho trường biết rõ lí do và hướng giải quyết.

Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo trả kết quả cho tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ

– Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi (qua Phòng Tổ chức cán bộ) – số 58, Hùng Vương, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ Thứ 2 đến Thứ 6.

Thành phần hồ sơ

– Tờ trình đề nghị cho phép nhà trường hoạt động giáo dục;

– Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường;

– Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan về các điều kiện quy định tại Khoản 2, Điều 9, Điều lệ Trường trung học cơ sở, Trường trung học phổ thông và Trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư  số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Số bộ hồ sơ
03 (bộ)
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

– Đảm bảo các điều kiện cho phép hoạt động giáo dục của trường trung học quy định tại Điều lệ trường trung học;

– Có nguồn tuyển sinh ổn định;

– Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định đối với trường chuyên;

– Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đủ số lượng, phẩm chất, năng lực và trình độ đào tạo theo quy định, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trường chuyên

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Thông tư  số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

– Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên.

– Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 02/6/2014.

– Thông tư  số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

– Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên.

– Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 02/6/2014.