Sáp nhập, chia tách Trường trung học phổ thông

Lượt xem:


1. Đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân:
* Bước 1: Muốn sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông cơ quan, tổ chức, cá nhân phải:
–         Căn cứ vào quy hoạch mạng lưới trường trung học;
–         Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
–         Bảo đảm quyền lợi nhà giáo và người học;
–         Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.
* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo – số 58, Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi.
2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
–         Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp kiểm tra tính phù hợp của hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn để đại diện cơ quan, tổ chức hoặc công dân làm lại hoàn chỉnh và đúng theo quy định. Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
–         Sau khi tiếp nhận hồ sơ, bộ phận 1 cửa sẽ chuyển cho phòng chức năng kiểm tra, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định tính phù hợp của việc sáp nhập hoặc chia tách trường, mức độ khả thi của luận chứng để trình Ủy ban nhân nhân tỉnh xem xét quyết định.

Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi.

Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1.      Đơn xin sáp nhập, chia tách trường ( của UBND huyện, thành phố đối với trường công lập; tổ chức, cá nhân đối với trường tư thục).
2.      Luận chứng khả thi với những nội dung cho trường mới.
–         Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đủ số lượng theo cơ cấu về loại hình giáo viên, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ đào tạo, bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông;
–         Có cơ sở vật chất và tài chính bảo đảm đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục và thực hiện các quy định tại chương VI của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
3.      Đề án tổ chức và hoạt động của trường mới.
4.      Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm hiệu trưởng.
b) Số lượng hồ sơ: 3 (bộ)

Số bộ hồ sơ
3
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ trả lời bằng văn bản kết quả xét duyệt của UBND tỉnh.