Phúc khảo bài thi Tuyển sinh vào lớp 10

Lượt xem:


Bước 1:

a) Đối với thí sinh:

Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại Mục 4 của biểu mẫu này và nộp hồ sơ tại trường trung học phổ thông nơi nộp hồ sơ dự thi tuyển sinh vào lớp 10.

b) Đối với trường trung học phổ thông:

– Trường trung học phổ thông căn cứ vào điều kiện phúc khảo bài thi, lập thành danh sách đề nghị phúc khảo, trong đó ghi rõ điểm bài thi và điểm trung bình cả năm của môn xin phúc khảo;

– Trường trung học phổ thông phải nộp Sở Giáo dục và Đào tạo danh sách đề nghị phúc khảo và đơn xin phúc khảo bài thi của thí sinh.

Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi – Trực tiếp là Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục tiếp nhận hồ sơ từ các trường trung học phổ thông, và chuyển đến hội đồng phúc khảo toàn bộ danh sách và đơn xin phúc khảo bài thi của thí sinh.

Bước 3: Hội đồng chấm phúc khảo bài thi làm việc theo quy định, và thông báo kết quả làm việc của hội đồng chấm phúc khảo sau khi có kết quả.

Bước 4: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Thí sinh nộp hồ sơ xin phúc khảo tại trường THPT nơi đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10, trường THPT tổng hợp và chuyển về Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi.

Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Đơn xin phúc khảo bài thi

– Học bạ THCS (bản chính)

b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)

Số bộ hồ sơ
1
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

10 ngày, kể từ ngày hội đồng phúc khảo bắt đầu làm việc.

– Đơn vị: Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

– Địa chỉ cơ quan: 58 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi

– Số điện thoại cơ quan: 055.3712820