Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia

Lượt xem:


  • Mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi và phải nộp lệ phí phúc khảo theo quy định.
  • Sở GDĐT nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ liệu thí sinh xin phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố kết quả phúc khảo.
  • Nộp đơn phúc khảo trực tiếp tại Sở Giáo Dục và Đào tạo
  • Hoặc nộp qua đường bưu điện
Thành phần hồ sơ

Đơn phúc khảo của thí sinh

Số bộ hồ sơ
Chưa quy định
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ liệu thí sinh xin phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi.