Phúc khảo bài thi học sinh giỏi

Lượt xem:


Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại Mục 4 của biểu mẫu này, và nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi.

Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi – Trực tiếp là Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến hội đồng phúc khảo toàn bộ đơn xin phúc khảo bài thi của thí sinh.

Bước 3: Hội đồng chấm phúc khảo bài thi làm việc theo quy định và thông báo kết quả làm việc của hội đồng chấm phúc khảo sau khi có kết quả.

Bước 4: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi

Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Đơn xin phúc khảo bài thi

b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)

Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

15 ngày, kể từ ngày hội đồng phúc khảo bắt đầu làm việc.

– Đơn vị: Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

– Địa chỉ cơ quan: 58 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi

– Số điện thoại cơ quan: 055.3712820