Giải thể Trường trung học phổ thông

Lượt xem:


–         Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi tiến hành thanh tra và kiến nghị với Sở Giáo dục và Đào tạo giải thể trường trung học phổ thông khi trường trung học xảy ra một trong các trường hợp sau:
o       Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của nhà trường.
o       Hết thời hạn đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ.
o       Mục tiêu, nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội;
–         Theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập trường
–         Căn cứ theo kiến nghị của thanh tra hoặc theo đề nghị của tổ chức, cá nhân; Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định và trình UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét quyết định.

–         Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi gửi kiến nghị cho Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi đề nghị giải thể trường.
–         Cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập trường gửi đơn kiến nghị xin giải thể trường.
–         Sau khi thẩm định, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án giải thể nêu rõ lý do, các biện pháp đảm bảo quyền lợi của giáo viên và người học.
–         UBND tỉnh xem xét và ra quyết định giải thể trường; trong quyết định nêu rõ lý do và các biện pháp đảm bảo quyền lợi của giáo viên và người học;
–         Quyết định giải thể trường trung học phổ thông được gửi cho trường, cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập trường và công bố trên phương tiện thông tin đại chúng.

Thành phần hồ sơ

a) Hồ sơ, bao gồm:
1.      Công văn đề nghị giải thể trường của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc đơn đề nghị giải thể của cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập trường.
2.      Biên bản kết luận của thanh tra đối với những vi phạm của nhà trường hoặc hết thời hạn đình chỉ mà không khắc phục được những nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ ( đối với trường có vi phạm dẫn đến giải thể).
3.      Những văn bản có liên quan khác (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ: 2 (bộ)

Số bộ hồ sơ
2
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ trình và thông báo kết quả xét duyệt của UBND tỉnh cho trường, cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập trường.