Giải thể Trường trung cấp chuyên nghiệp thuộc tỉnh

Lượt xem:


1. Đối với cá nhân, tổ chức:
–         Bước 1: Nghiên cứu Điều lệ Trường TCCN được ban hành kèm theo Quyết định số 43/2008/QĐ-BGDDT ngày 29/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
–         Bước 2: Thực hiện hồ sơ đề nghị đề nghị giải thể trường TCCN thuộc tỉnh.
–         Bước 3: Nộp hồ sơ cho Sở Giáo dục và Đào tạo vào các ngày trong tuần.
2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
–         Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ theo 1 cửa trực tiếp kiểm tra tính phù hợp của hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì phải hướng dẫn để công dân hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đúng thủ tục thì viết giấy hẹn giao cho người nộp. Tiếp nhận hồ sơ vào vào các ngày trong tuần.
–         Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, bộ phận 1 cửa sẽ chuyển cho phòng chức năng. Phòng chức năng nghiên cứu, nếu hồ sơ đúng thủ tục thì báo cáo Giám đốc và và có văn bản đề nghị Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tổ chức thanh tra trường TCCN thuộc tỉnh.
–         Bước 3: Sau khi có kết quả thanh tra, UBND tỉnh gửi văn bản báo cáo kết quả thanh tra và phương án xử lý về Bộ Giáo dục và Đào tạo.
–         Bước 4: Căn cứ kết quả thanh tra và ý kiến bằng văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh ra quyết định giải thể trường TCCN thuộc tỉnh.

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi

Thành phần hồ sơ

–         Hồ sơ : Đơn đề nghị của cá nhân, tổ chức có ghi rõ họ tên, chức danh, địa chỉ của người viết đơn hoặc đại diện tổ chức.
–         Tại Điều 12 Điều lệ Trường TCCN được ban hành kèm theo Quyết định số 43/2008/QĐ-BGDDT ngày 29/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định trình tự và thủ tục giải thể trường TCCN cụ thể như sau:
1.             Trường TCCN bị giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:
a)      Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trường TCCN;
b)     Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;
c)     Mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường TCCN không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội;
d)     Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường TCCN.
2.      Trình tự, thủ tục giải thể trường TCCN được thực hiện như sau:
a)      Cơ quan ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường TCCN tổ chức thanh tra tình trạng thực tế của trường TCCN, gửi văn bản báo cáo kết quả thanh tra và phương án xử lý về Bộ Giáo dục và Đào tạo;
b)     Căn cứ kết quả thanh tra và ý kiến bằng văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường ra quyết định giải thể trường TCCN. Trong quyết định giải thể phải xác định rõ lý do giải thể, các biện pháp bảo đảm quyền lợi của nhà giáo và người học. Quyết định giải thể trường TCCN phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
– Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Số bộ hồ sơ
2
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Thời gian trả kết quả: sau 60 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đúng thủ tục. Buổi sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30. Buổi chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.