Đình chỉ hoạt động Trường trung học phổ thông

Lượt xem:


–         Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi tiến hành thanh tra và kiến nghị bằng văn bản với Sở Giáo dục và Đào tạo đình chỉ hoạt động khi trường trung học xảy ra một trong các trường hợp sau:
o       Vi phạm các quy định của pháp luật về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ.
o       Vì lý do khách quan không đảm bảo hoạt động bình thường.

–         Căn cứ theo kiến nghị của thanh tra, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị thẩm định kết luận của thanh tra và trình UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét quyết định.
–         Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi gửi kiến nghị cho Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi đề nghị đình chỉ hoạt động.
–         UBND tỉnh ra quyết định đình chỉ hoạt động của trường; trong quyết định nêu rõ lý do và thời gian đình chỉ, các biện pháp đảm bảo quyền lợi của giáo viên và người học;
–         Quyết định đình chỉ hoạt động của trường được gửi đến trường, cơ quan, tổ chức, cá nhận thành lập trường và công bố trên phương tiện thông tin đại chúng.

Thành phần hồ sơ

a) Hồ sơ, bao gồm:
1.      Công văn đề nghị đình chỉ hoạt động trường của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo.
2.      Biên bản kết luận vi phạm của nhà trường hoặc những lý do khách quan trường không đảm bảo hoạt động bình thường (có ý kiến xác nhận của trường).
3.      Những văn bản có liên quan khác (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 2 (bộ)

Số bộ hồ sơ
2
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ văn bản hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ trình và thông báo kết quả xét duyệt của UBND tỉnh cho trường, cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập trường, và thanh tra Sở.