Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Lượt xem:


1. Bước 1: Đối với trường Mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ
–         Nhà trường, nhà trẻ tiến hành tự kiểm tra, đánh giá theo các tiêu chuẩn của mức độ 1 hoặc mức độ 2 được quy định tại chương II của Quy chế công nhận trường MN đạt chuẩn quốc gia theo Quyết định số 36/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia..
–         Báo cáo kết quả với UBND xã, phường, thị trấn.
–         Nếu các tiêu chuẩn đã đạt yêu cầu thì Chủ tịch UBND cấp xã làm văn bản gửi về UBND huyện, Phòng Giáo dục và đào tạo cấp huyện, thành phố đề nghị tổ chức thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá
2. Bước 2: Đối với UBND huyện, quận, thành phố thuộc tỉnh
–         Phòng GD&ĐT cấp huyện, thành phố ( cơ quan thường trực của hội đồng kiểm tra cấp huyện) tham mưu với UBND cấp huyện ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra gồm đại diện các cơ quan chức năng liên quan tiến hành kiểm tra thẩm định kết quả kiểm tra , đánh giá của cấp xã, báo cáo kết quả thẩm định cho Chủ tịch UBND cấp huyện ( Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố chịu trách nhiệm báo cáo kết quả kiểm tra).
–         Nếu các tiêu chuẩn đạt yêu cầu thì Chủ tịch UBND cấp huyện làm văn bản đề nghị UBND tỉnh tổ chức thẩm định kết quả kiểm tra đánh giá
3. Bước 3: Đối với UBND tỉnh
–         Sở Giáo dục và Đào tạo ( cơ quan thường trực) tham mưu với UBND tỉnh ra quyết định thành lập Đoàn kiểm tra cấp tỉnh gồm đại diện các cơ quan chức năng có liên quan do Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ định tiến hành thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá của cấp xã, cấp huyện, báo cáo kết quả thẩm định cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh ( Sở GD&ĐT sẽ báo cáo kết quả kiểm tra về UBND tỉnh).
–         Nếu nhà trường, nhà trẻ đạt chuẩn ở mức độ nào thì Chủ tịch UBND cấp tỉnh ra quyết định công nhận và cấp Bằng công nhận trường MN đạt chuẩn quốc gia ở mức độ đó.

Nộp hồ sơ trực tiếp về Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi.

Thành phần hồ sơ

a)   Thành phần hồ sơ, bao gồm:
–         Báo cáo của nhà trường, nhà trẻ về quá trình xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia theo từng tiêu chuẩn.
–         Văn bản đề nghị kiểm tra thẩm định công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia do Chủ tịch UBND cấp huyện ký.
–         Biên bản kiểm tra trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
b)   Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

Số bộ hồ sơ
2
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Sau 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.