Tiêu đề Loại thủ tục Chi tiết
Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) TTHC khác Xem
Tuyển sinh trung học phổ thông TTHC khác Xem
Đề nghị miễn giảm học phí cho học sinh trung học phổ thông TTHC khác Xem
Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ TTHC khác Xem
Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học TTHC khác Xem
Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học TTHC khác Xem
Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục và Công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non TTHC khác Xem
Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa TTHC khác Xem
Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa TTHC khác Xem
Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại TTHC khác Xem
Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học TTHC khác Xem
Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học TTHC khác Xem
Cho phép trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại TTHC khác Xem
Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục TTHC khác Xem
Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học) TTHC khác Xem
Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học TTHC khác Xem
Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại TTHC khác Xem
Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục TTHC khác Xem
Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường) TTHC khác Xem
Sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc nội trú TTHC khác Xem
Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục TTHC khác Xem
Giải thể trường trung học phổ thông chuyên TTHC khác Xem
Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên TTHC khác Xem
Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại TTHC khác Xem
Trang 1 / 212»