Tiêu đề Loại thủ tục Chi tiết
Đình chỉ hoạt động Trường trung học phổ thông Thành lập đơn vị Giáo dục Xem
Đình chỉ hoạt động Trường trung cấp chuyên nghiệp thuộc tỉnh Thành lập đơn vị Giáo dục Xem
Giải thể Trường trung cấp chuyên nghiệp thuộc tỉnh Thành lập đơn vị Giáo dục Xem
Giải thể Trường trung học phổ thông Thành lập đơn vị Giáo dục Xem
Sáp nhập, chia tách Trường trung cấp chuyên nghiệp thuộc tỉnh Thành lập đơn vị Giáo dục Xem
Sáp nhập, chia tách Trường trung học phổ thông Thành lập đơn vị Giáo dục Xem
Thẩm định đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ – tin học ngoài công lập Thành lập đơn vị Giáo dục Xem
Thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp ngoài Công lập Thành lập đơn vị Giáo dục Xem
Thành lập Trung tâm tin học – ngoại ngữ ngoài công lập Thành lập đơn vị Giáo dục Xem
Thành lập Trường trung cấp chuyên nghiệp thuộc tỉnh Thành lập đơn vị Giáo dục Xem
Thành lập trường trung học phổ thông Thành lập đơn vị Giáo dục Xem
Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học Thành lập đơn vị Giáo dục Xem
Thủ tục thành lập trường trung học phổ thông Thành lập đơn vị Giáo dục Xem
Thủ tục cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập Thành lập đơn vị Giáo dục Xem